در حال نمایش 6 نتیجه

سوزن چرخ خیاطی دکمه دوز ارگان سایز 10

سوزن چرخ خیاطی دکمه دوز ارگان سایز 10 به منظور دوخت در چرخ خیاطی های دو پایه صنعتی کاربرد دارد.

سوزن چرخ خیاطی دکمه دوز ارگان سایز ۱۲

سوزن چرخ خیاطی دکمه دوز ارگان سایز ۱۲ به منظور دوخت در چرخ خیاطی های دو پایه صنعتی کاربرد دارد.

سوزن چرخ خیاطی دکمه دوز ارگان سایز ۱۴

سوزن چرخ خیاطی دکمه دوز ارگان سایز ۱۴ به منظور دوخت در چرخ خیاطی های دو پایه صنعتی کاربرد دارد.

سوزن چرخ خیاطی دکمه دوز ارگان سایز ۱۶

سوزن چرخ خیاطی دکمه دوز ارگان سایز ۱۶ به منظور دوخت در چرخ خیاطی های دو پایه صنعتی کاربرد دارد.

سوزن چرخ خیاطی دکمه دوز ارگان سایز ۱۸

سوزن چرخ خیاطی دکمه دوز ارگان سایز ۱۸ به منظور دوخت در چرخ خیاطی های دو پایه صنعتی کاربرد دارد.

سوزن چرخ خیاطی دکمه دوز ارگان سایز ۲۰

سوزن چرخ خیاطی دکمه دوز ارگان سایز ۲۰ به منظور دوخت در چرخ خیاطی های دو پایه صنعتی کاربرد دارد.