پرس مخصوص یقه و برگردان یقه‌ی کُت مکپی مدل ۲۵۰.۰۰

پرس مخصوص یقه و برگردان یقه‌ی کُت به‌صورت هم‌زمان به‌منظور تکمیل فرآیند نهایی اتوی لباس کت و ژاکت، دستگاهی الکتروپنوماتیکی

پرس مخصوص یقه‌ی ژاکت زنانه مکپی مدل ۵۷۰۹ -۵۶۰.۰۰

پرس مخصوص یقه‌ی ژاکت زنانه به‌منظور تکمیل فرآیند نهایی اتوی لباس کت و ژاکت، دستگاهی الکتروپنوماتیکی با کنترل دستی/ اتوماتیک

پرس مخصوص یقه‌ی کُت مکپی مدل ۵۰۱۶ -۵۵۵.۰۴

پرس مخصوص یقه‌ی کُت به‌منظور تکمیل فرآیند نهایی اتوی لباس کت و ژاکت، دستگاهی الکتروپنوماتیکی با کنترل دستی/ اتوماتیک و

پرس نهایی مخصوص یقه‌ی کُت مکپی مدل ۵۷۱۵ -۵۶۰.۰۰

پرس مخصوص یقه‌ی کُت به‌منظور تکمیل فرآیند نهایی اتوی لباس کت و ژاکت، دستگاهی الکتروپنوماتیکی با کنترل دستی/ اتوماتیک و

پرس هلالی مخصوص یقه‌ی کُت مکپی مدل ۵۰۱۶ -۵۵۵.۰۴

پرس هلالی مخصوص یقه‌ی کُت به‌منظور تکمیل فرآیند نهایی اتوی لباس کت و ژاکت، دستگاهی الکتروپنوماتیکی با کنترل دستی/ اتوماتیک