دستگاه لویس چرم هانری مدل HR- 801

ساخت کشور چین قابل نصب انواع موتور بزرگ یا کم مصرف مناسب جهت نازک کاری و برداشتن پُرزهای پشت چرم

دستگاه لویس چرم هایلید مدل YXP-18

ساخت کشور چین قابل نصب انواع موتور بزرگ یا کم مصرف مناسب جهت نازک کاری و برداشتن پُرزهای پشت چرم

لویس چرم سان استار مدل KM-76

ساخت کشور چین قابل نصب انواع موتور بزرگ یا کم مصرف مناسب جهت نازک کاری و برداشتن پُرزهای پشت چرم

دستگاه لویس چرم تیپیکال مدل AK- 801

ساخت کشور چین قابل نصب انواع موتور بزرگ یا کم مصرف مناسب جهت نازک کاری و برداشتن پُرزهای پشت چرم

دستگاه لویس چرم سیلور مدل SN- C901D

ساخت کشور چین قابل نصب انواع موتور بزرگ یا کم مصرف مناسب جهت نازک کاری و برداشتن پُرزهای پشت چرم

دستگاه لویس چرم کپیتال مدل CS- 901

ساخت کشور چین قابل نصب انواع موتور بزرگ یا کم مصرف مناسب جهت نازک کاری و برداشتن پُرزهای پشت چرم

دستگاه لویس چرم مازر اسپشیال مدل MF- 8010

ساخت کشور چین قابل نصب انواع موتور بزرگ یا کم مصرف مناسب جهت نازک کاری و برداشتن پُرزهای پشت چرم

ماشین لویس چرم تاکینگ مدل TK- 801

ساخت کشور تایوان قابل نصب انواع موتور بزرگ یا کم مصرف مناسب جهت نازک کاری و برداشتن پُرزهای پشت چرم