چرخ خیاطی سردوز پنج نخ موتور سرخود رویانگ مدل RY-S60D

چرخ خیاطی سردوز پنج نخ موتور سرخود رویانگ مدل RY-S60D، دوخت سردوزی و برش پارچه با تیغ با سرعت بسیار

چرخ خیاطی سردوز چهار نخ سروو موتور رویانگ مدل RY-S60D

چرخ خیاطی سردوز چهار نخ سروو موتور رویانگ مدل RY-S60D، دوخت سردوزی و برش پارچه با تیغ با سرعت بسیار

چرخ خیاطی سردوز سه نخ سروو موتور رویانگ مدل RY-S60D

چرخ خیاطی سردوز سه نخ سروو موتور رویانگ مدل RY-S60D، دوخت سردوزی و برش پارچه با تیغ با سرعت بسیار

سردوز پنج نخ صنعتی موتور سرخود رویانگ مدل RY-S80D

سردوز پنج نخ صنعتی موتور سرخود رویانگ مدل RY-S80D، دوخت سردوزی و برش پارچه با تیغ با سرعت بسیار بالا

سردوز چهار نخ صنعتی موتور سرخود رویانگ مدل RY-S80D

سردوز چهار نخ صنعتی موتور سرخود رویانگ مدل RY-S80D، دوخت سردوزی و برش پارچه با تیغ با سرعت بسیار بالا

سردوز سه نخ صنعتی موتور سرخود رویانگ مدل RY-S80D

سردوز سه نخ صنعتی موتور سرخود رویانگ مدل RY-S80D، دوخت سردوزی و برش پارچه با تیغ با سرعت بسیار بالا

سردوز صنعتی کامپیوتری پنج نخ رویانگ مدل RY-S90D-AT/BK

سردوز صنعتی کامپیوتری پنج نخ رویانگ مدل RY-S90D-AT/BK، دوخت سردوزی و برش پارچه با تیغ و سرعت بسیار بالا، با

سردوز صنعتی کامپیوتری چهار نخ رویانگ مدل RY-S90D-AT/BK

سردوز صنعتی کامپیوتری چهار نخ رویانگ مدل RY-S90D-AT/BK، دوخت سردوزی و برش پارچه با تیغ و سرعت بسیار بالا، با

سردوز صنعتی کامپیوتری سه نخ رویانگ مدل RY-S90D-AT/BK

سردوز صنعتی کامپیوتری سه نخ رویانگ مدل RY-S90D-AT/BK، دوخت سردوزی و برش پارچه با تیغ و سرعت بسیار بالا، با

سردوز کامپیوتری پنج نخ رویانگ مدل RY-S90D-AT

سردوز کامپیوتری پنج نخ رویانگ مدل RY-S90D-AT، دوخت سردوزی و برش پارچه با تیغ و سرعت بسیار بالا، با صدا

سردوز کامپیوتری چهار نخ رویانگ مدل RY-S90D-AT

سردوز صنعتی کامپیوتری چهار نخ رویانگ، دوخت سردوزی و برش پارچه با تیغ و سرعت بسیار بالا، با صدا و

سردوز کامپیوتری سه نخ رویانگ مدل RY-S90D-AT

سردوز کامپیوتری سه نخ رویانگ مدل RY-S90D-AT، دوخت سردوزی و برش پارچه با تیغ و سرعت بسیار بالا، با صدا

سردوز آستین دوز فول اتومات رویانگ مدل RY-Q90TD

سردوز آستین دوز فول اتومات رویانگ مدل RY-Q90TD، دوخت سردوزی و برش پارچه با تیغ و سرعت بسیار بالا، با

سردوز چهار نخ لوله‌ ای کاربر از رو رویانگ مدل RY-Q90TD

سردوز چهار نخ لوله‌ ای کاربر از رو رویانگ مدل RY-Q90TD، دوخت سردوزی و برش پارچه با تیغ و سرعت

سردوز کشدوز فول اتومات رویانگ مدل RY-Q90PD

سردوز کشدوز فول اتومات رویانگ مدل RY-Q90PD، دوخت و اتصال انواع کِش روی لباس و سردوزی و برش پارچه با