چرخ خیاطی شش سوزنه کینگتکس موتور بزرگ مدل MT4506P

چرخ خیاطی شش سوزنه کینگتکس مدل MT4506P. با قابلیت دوخت راسته دوزی در ردیف‌های موازی از رو و زیر پارچه

چرخ خیاطی کمرکش چهار سوزنه کینگتکس مدل MT4504P

چرخ خیاطی چهار سوزنه کمرکش کینگتکس مدل MT4504P. با قابلیت دوخت راسته دوزی در ردیف‌های موازی از رو و زیر

دوازده سوزنه کینگتکس موتور بزرگ مدل MT4512P

دوازده سوزنه کینگتکس مدل MT4506P. با قابلیت دوخت راسته دوزی در ردیف‌های موازی از رو و زیر پارچه با سرعت

چرخ خیاطی بیست و پنج سوزنه کینگتکس مدل MT4525P

بیست و پنج سوزنه کینگتکس مدل MT4506P. با قابلیت دوخت راسته دوزی در ردیف‌های موازی از رو و زیر پارچه