سردوز ۳ نخ صنعتی موتور سرخود هیکاری مدل HX6814

سردوز صنعتی۳ نخ موتور سرخود هیکاری، دوخت سردوزی و برش پارچه با تیغ با سرعت بسیار بالا و مناسب جهت استفاده

سردوز ۴ نخ صنعتی موتور سرخود هیکاری مدل HX6814

سردوز ۴ نخ صنعتی موتور سرخود هیکاری، دوخت سردوزی و برش پارچه با تیغ با سرعت بسیار بالا و مناسب جهت

سردوز ۵ نخ صنعتی موتور سرخود هیکاری مدل HX6814

سردوز ۵ نخ صنعتی موتور سرخود هیکاری، دوخت سردوزی و برش پارچه با تیغ با سرعت بسیار بالا و مناسب جهت

سردوز ۳ نخ کامپیوتری هیکاری مدل HX6800

سردوز ۳ نخ کامپیوتری هیکاری، دوخت سردوزی و برش پارچه با تیغ با سرعت بسیار بالا و مناسب جهت استفاده در

سردوز ۴ نخ کامپیوتری هیکاری مدل HX6800

سردوز ۴ نخ کامپیوتری هیکاری، دوخت سردوزی و برش پارچه با تیغ با سرعت بسیار بالا و مناسب جهت استفاده در

سردوز ۵ نخ کامپیوتری هیکاری مدل HX6800

سردوز ۵ نخ کامپیوتری هیکاری، دوخت سردوزی و برش پارچه با تیغ با سرعت بسیار بالا و مناسب جهت استفاده در

سردوز ۳ نخ کاربر از رو هیکاری مدل HXT6800T

سردوز ۳ نخ کاربر از رو هیکاری، دوخت سردوزی و برش پارچه با تیغ با سرعت بسیار بالا و مناسب جهت

سردوز ۴ نخ کاربر از رو هیکاری مدل HXT6800T

سردوز ۴ نخ کاربر از رو هیکاری، دوخت سردوزی و برش پارچه با تیغ با سرعت بسیار بالا و مناسب جهت

سردوز ۵ نخ کاربر از رو هیکاری مدل HXT6800T

سردوز ۵ نخ کاربر از رو هیکاری، دوخت سردوزی و برش پارچه با تیغ با سرعت بسیار بالا و مناسب جهت

سردوز ۳ نخ لوله ای فول اتوماتیک هیکاری مدل HX6914T

سردوز ۳ نخ لوله ای فول اتوماتیک هیکاری، دوخت سردوزی و برش پارچه با تیغ با سرعت بسیار بالا و مناسب

سردوز ۴ نخ لوله ای فول اتوماتیک هیکاری مدل HX6914T

سردوز ۴ نخ لوله ای فول اتوماتیک هیکاری، دوخت سردوزی و برش پارچه با تیغ با سرعت بسیار بالا و مناسب

سردوز ۵ نخ لوله ای فول اتوماتیک هیکاری مدل HX6914T

سردوز ۵ نخ لوله ای فول اتوماتیک هیکاری، دوخت سردوزی و برش پارچه با تیغ با سرعت بسیار بالا و مناسب