چرخ خیاطی میاندوز کامپیوتری کاربر از رو رویانگ مدل RY858TED

چرخ خیاطی میاندوز کامپیوتری کاربر از رو رویانگ مدل RY858TED با قطر بازوی کوچک، قابلیت قطع خودکار نخ و پایه

چرخ خیاطی میاندوز لوله ای کامپیوتری رویانگ مدل RY-V80TED

چرخ خیاطی میاندوز لوله ای کامپیوتری رویانگ مدل RY-V80TED با قطر بازوی کوچک، قابلیت قطع خودکار نخ و پایه بلند

میاندوز لوله ای کامپیوتری رویانگ مدل RY-V80ED

میاندوز لوله ای کامپیوتری رویانگ مدل RY-V80ED با قطر بازوی کوچک، قابلیت قطع خودکار نخ و پایه بلند کن اتومات

چرخ خیاطی میاندوز کش دوز لوله ای رویانگ مدل RY664D

چرخ خیاطی میاندوز کش دوز لوله ای رویانگ مدل RY664D، با قابلیت دوخت و اتصال کش روز پارچه و برش

میاندوز تیغ چپ رویانگ مدل RY664D-35AB

میاندوز تیغ چپ رویانگ مدل RY664D-35AB، با قطر بازوی کوچک، قابلیت برش کار و دوخت میاندوزی با سرعت بالا و