میاندوز فلت کامپیوتری هیکاری مدل HW762T

میاندوز فلت کامپیوتری هیکاری با قابلیت قطع خودکار نخ و پایه بلند کن اتومات در انتهای کار. با قابلیت دوخت

میاندوز کامپیوتری غلتک دار هیکاری مدل HW782TA

میاندوز کامپیوتری غلتک دار  هیکاری با قطر بازوی کوچک، قابلیت قطع خودکار نخ و پایه بلند کن اتومات در انتهای

میاندوز کامپیوتری لوله ای هیکاری مدل HW782

میاندوز کامپیوتری لوله ای  هیکاری با قطر بازوی کوچک، قابلیت قطع خودکار نخ و پایه بلند کن اتومات در انتهای

میاندوز کشدوز هیکاری مدل HW762T

میاندوز کشدوز هیکاری، با قابلیت دوخت و اتصال کش روز پارچه و برش همزمان پارچه با سرعت بالا و مناسب