فیلم آموزش کار با چرخ خیاطی ژانومه مدل ۶۵۰۰

در این بخش فیلم آموزش کار با چرخ خیاطی ژانومه مدل ۶۵۰۰ به‌صورت بخش به بخش گردآوری شده‌است. این قسمت‌ها شامل آموزش راه‌اندازی دستگاه، معرفی درجه‌ها و قسمت‌های مختلف، آموزش دوخت‌های معمولی، آموزش کار با پایه‌های مختلف و سایر موارد دیگر می‌باشد. بینندگان محترم می‌توانند مطابق با نیاز خود هرکدام از این بخش‌ها را اجرا نمایند.

ادامه مطلب …

فیلم آموزش کار با چرخ خیاطی ژانومه مدل ۶۲۷

در این بخش فیلم آموزش کار با چرخ خیاطی ژانومه مدل ۶۲۷ به‌صورت بخش به بخش گردآوری شده‌است. این قسمت‌ها شامل آموزش راه‌اندازی دستگاه، معرفی درجه‌ها و قسمت‌های مختلف، آموزش دوخت‌های معمولی، آموزش کار با پایه‌های مختلف و سایر موارد دیگر می‌باشد. بینندگان محترم می‌توانند مطابق با نیاز خود هرکدام از این بخش‌ها را اجرا نمایند.

ادامه مطلب …

فیلم آموزش کار با چرخ خیاطی ژانومه مدل ۶۲۵

در این بخش فیلم آموزش کار با چرخ خیاطی ژانومه مدل ۶۲۵ به‌صورت بخش به بخش گردآوری شده‌است. این قسمت‌ها شامل آموزش راه‌اندازی دستگاه، معرفی درجه‌ها و قسمت‌های مختلف، آموزش دوخت‌های معمولی، آموزش کار با پایه‌های مختلف و سایر موارد دیگر می‌باشد. بینندگان محترم می‌توانند مطابق با نیاز خود هرکدام از این بخش‌ها را اجرا نمایند.

ادامه مطلب …

فیلم آموزش کار با چرخ خیاطی ژانومه مدل ۶۴۲

در این بخش فیلم آموزش کار با چرخ خیاطی ژانومه مدل ۶۴۲ به‌صورت بخش به بخش گردآوری شده‌است. این قسمت‌ها شامل آموزش راه‌اندازی دستگاه، معرفی درجه‌ها و قسمت‌های مختلف، آموزش دوخت‌های معمولی، آموزش کار با پایه‌های مختلف و سایر موارد دیگر می‌باشد. بینندگان محترم می‌توانند مطابق با نیاز خود هرکدام از این بخش‌ها را اجرا نمایند.

ادامه مطلب …

فیلم آموزش کار با چرخ خیاطی ژانومه مدل ۶۴۱

در این بخش فیلم آموزش کار با چرخ خیاطی ژانومه مدل ۶۴۱ به‌صورت بخش به بخش گردآوری شده‌است. این قسمت‌ها شامل آموزش راه‌اندازی دستگاه، معرفی درجه‌ها و قسمت‌های مختلف، آموزش دوخت‌های معمولی، آموزش کار با پایه‌های مختلف و سایر موارد دیگر می‌باشد. بینندگان محترم می‌توانند مطابق با نیاز خود هرکدام از این بخش‌ها را اجرا نمایند.

ادامه مطلب …

فیلم آموزش کار با چرخ خیاطی ژانومه مدل ۶۴۰

در این بخش فیلم آموزش کار با چرخ خیاطی ژانومه مدل۶۴۰ به‌صورت بخش به بخش گردآوری شده‌است. این قسمت‌ها شامل آموزش راه‌اندازی دستگاه، معرفی درجه‌ها و قسمت‌های مختلف، آموزش دوخت‌های معمولی، آموزش کار با پایه‌های مختلف و سایر موارد دیگر می‌باشد. بینندگان محترم می‌توانند مطابق با نیاز خود هرکدام از این بخش‌ها را اجرا نمایند.

ادامه مطلب …

فیلم آموزش کار با چرخ خیاطی ژانومه مدل ۶۳۳

در این بخش فیلم آموزش کار با چرخ خیاطی ژانومه مدل۶۳۳ به‌صورت بخش به بخش گردآوری شده‌است. این قسمت‌ها شامل آموزش راه‌اندازی دستگاه، معرفی درجه‌ها و قسمت‌های مختلف، آموزش دوخت‌های معمولی، آموزش کار با پایه‌های مختلف و سایر موارد دیگر می‌باشد. بینندگان محترم می‌توانند مطابق با نیاز خود هرکدام از این بخش‌ها را اجرا نمایند.

ادامه مطلب …

فیلم آموزش کار با چرخ خیاطی ژانومه مدل ۶۳۲

در این بخش فیلم آموزش کار با چرخ خیاطی ژانومه مدل ۶۳۲ به‌صورت بخش به بخش گردآوری شده‌است. این قسمت‌ها شامل آموزش راه‌اندازی دستگاه، معرفی درجه‌ها و قسمت‌های مختلف، آموزش دوخت‌های معمولی، آموزش کار با پایه‌های مختلف و سایر موارد دیگر می‌باشد. بینندگان محترم می‌توانند مطابق با نیاز خود هرکدام از این بخش‌ها را اجرا نمایند.

ادامه مطلب …

فیلم آموزش کار با چرخ خیاطی ژانومه مدل ۸۱۵

در این بخش فیلم آموزش کار با چرخ خیاطی ژانومه مدل ۸۱۵ به‌صورت بخش به بخش گردآوری شده‌است. این قسمت‌ها شامل آموزش راه‌اندازی دستگاه، معرفی درجه‌ها و قسمت‌های مختلف، آموزش دوخت‌های معمولی، آموزش کار با پایه‌های مختلف و سایر موارد دیگر می‌باشد. بینندگان محترم می‌توانند مطابق با نیاز خود هرکدام از این بخش‌ها را اجرا نمایند.

ادامه مطلب …

فیلم آموزش کار با چرخ خیاطی ژانومه مدل ۸۱۴

در این بخش فیلم آموزش کار با چرخ خیاطی ژانومه مدل ۸۱۴ به‌صورت بخش به بخش گردآوری شده‌است. این قسمت‌ها شامل آموزش راه‌اندازی دستگاه، معرفی درجه‌ها و قسمت‌های مختلف، آموزش دوخت‌های معمولی، آموزش کار با پایه‌های مختلف و سایر موارد دیگر می‌باشد. بینندگان محترم می‌توانند مطابق با نیاز خود هرکدام از این بخش‌ها را اجرا نمایند.

ادامه مطلب …