آموزش برطرف کردن مشکل جمع کردن پارچه در چرخ خیاطی

تأکید می‌شود پیش از مصرف و شروع به کارِ هر کدام از مدل‌های چرخ‌های خیاطی ابتدا فیلمِ آموزشی یا کتابچ...

ادامه مطلب

آموزش برطرف کردن مشکل شل دوختن (زیر ریختن) در چرخ خیاطی

تأکید می‌شود پیش از مصرف و شروع به کارِ هر کدام از مدل‌های چرخ‌های خیاطی ابتدا فیلمِ آموزشی یا کتابچ...

ادامه مطلب

آموزش برطرف کردن مشکل نخ پاره کردن در چرخ خیاطی

تأکید می‌شود پیش از مصرف و شروع به کارِ هر کدام از مدل‌های چرخ‌های خیاطی ابتدا فیلمِ آموزشی یا کتابچ...

ادامه مطلب

آموزش تعویض سوزن چرخ خیاطی

آموزش تعویض سوزن چرخ خیاطی

در این مقاله نحوه‌ی تعویض سوزن چرخ خیاطی توضیح داده‌خواهد شد. در تقسیم‌بندی کلی چرخ‌های خیاطی به انو...

ادامه مطلب

آموزش برطرف کردن مشکل رد کردن (جا گذاشتن) دوخت در چرخ خیاطی

تأکید می‌شود پیش از مصرف و شروع به کارِ هر کدام از مدل‌های چرخ‌های خیاطی ابتدا فیلمِ آموزشی یا کتابچ...

ادامه مطلب

آموزش تعویض سوزن چرخ خیاطی صنعتی

در این مقاله نحوه‌ی تعویض سوزن چرخ خیاطی صنعتی آموزش داده خواهد شد. همان‌طور که ممکن است بدانید سوزن...

ادامه مطلب